Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử Ban Dân Tộc thành phố Hà Nội có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Ban không?Mã xác nhận

FE_View_Detail

Tích cực chuẩn bị cho Đại hội Chi bộ Ban Dân tộc nhiệm kỳ 2020-2025
 
 •  

 • Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, trực tiếp là Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố về tổ chức Đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025, ngày 30/10/2019 Chi bộ Ban Dân tộc đã ban hành Kế hoạch số 197-KH/BDT về việc tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.Ðồng chí Nguyễn Tất Vinh, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Ban Dân tộc Thành phố đã cho biết việc triển khai thực hiện Kế hoạch quan trọng trên.

 • - PV: Xin cảm ơn đồng chí Bí thư Chi bộ, Trưởng ban đã dành thời gian trả lời phỏng vấn. Thưa đồng chí, Ðại hội XIII của Ðảng là sự kiện có ý nghĩa trọng đại đối với đất nước ta; đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng. Xin đồng chí cho biết việc tổ chức quán triệt của Chi bộ Ban Dân tộc đối với các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, trực tiếp là của Đảng ủy khối các cơ quan thành phố Hà Nội về công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025?

 • Ðồng chí Nguyễn Tất Vinh: Đại hội Chi bộ Ban Dân tộc Thành phố lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 4/2020.

 • Thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Thành ủy và của Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội, Chi bộ đã tổ chức quán triệt và triển khai đến tất cả các đảng viên.
 • Đại hội Chi bộ là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, công tác chuẩn bị Đại hội thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả; đề cao trách nhiệm của Chi ủy chi bộ, của từng đảng viên, trước hết là người đứng đầu.

 • Đại hội sẽ thực hiện 4 nội dung: Thứ nhất, tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025; Thứ hai, thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố; Thứ ba, bầu Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025; Thứ tư, bầu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố Hà Nội lần thứ XIII.

 • Theo đó, Báo cáo chính trị phải đánh giá đúng tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Đồng thời, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới đúng theo yêu cầu của cấp ủy cấp trên và sát tình hình thực tế để tổ chức thực hiện có hiệu quả.

 • Chi ủy Chi bộ yêu cầu đảng viên phát huy trách nhiệm, trí tuệ trong việc thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị của Chi bộ và dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, dự thảo văn kiện của Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố.

 • Về nhân sự cấp ủy khóa mới phải đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định, có uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới.

 • Về đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố phải lựa chọn người tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, lối sống, đại diện trí tuệ của Chi bộ, có khả năng đóng góp thiết thực, hiệu quả vào sự thành công của Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố.

 • - PV: Thưa đồng chí, công tác nhân sự luôn là một nội dung đặc biệt quan trọng của Đại hội. Ðồng chí cho biết công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Chi bộ Ban Dân tộc nhiệm kỳ 2020-2025?

 • Ðồng chí Nguyễn Tất Vinh: Nhận thức sâu sắc công tác chuẩn bị nhân sự là một trong những khâu có ý nghĩa quyết định tới thành công của Đại hội, Chi bộ Ban Dân tộc đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề tập trung bàn và cho ý kiến về công tác nhân sự Đại hội Chi bộ Ban nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, Chi bộ tổ chức 02 hội nghị để thực hiện quy trình 04 bước giới thiệu nhân sự tái cử cấp ủy và nhân sự lần đầu tham gia cấp ủy khóa mới.

 • Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, trong những năm qua Chi ủy thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng về phẩm chất, năng lực đối với đội ngũ đảng viên, công chức nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng thời kỳ. Đa số đội ngũ đảng viên, công chức Ban có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng; có năng lực thực tiễn, thể hiện bằng hiệu quả công việc và uy tín trong Chi bộ, trong cơ quan; có tư duy đổi mới, sáng tạo, có khả năng tiếp cận, nắm bắt, xử lý hiệu quả những vấn đề mới phát sinh; có phong cách làm việc khoa học, dân chủ, sâu sát, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; công tâm, khách quan; kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện tham ô, tham nhũng... Nhân sự Chi ủy khóa mới cần đặc biệt coi trọng chất lượng, đảm bảo số lượng và cơ cấu hợp lý, song không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn; không nhất thiết phòng chức năng nào cũng có người tham gia cấp ủy, đồng thời phải chú ý cán bộ trẻ, cán bộ nữ, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ trong giai đoạn mới. Cấp ủy khóa mới cần đổi mới trên 1/3 tổng số cấp ủy viên, trong đó tỷ lệ nữ từ 20% trở lên. Kiên quyết không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút; thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh; có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống...

 • - PV: Thưa đồng chí! Chi bộ đã chuẩn bị như thế nào để Đại hội thành công tốt đẹp?


 • Ðồng chí Nguyễn Tất Vinh: Sau khi tiếp thu sự chỉ đạo và hướng dẫn của cấp trên, Chi bộ Ban Dân tộc đã xây dựng kế hoạch và triển khai công tác chuẩn bị Đại hội đến tất cả đảng viên trong Chi bộ, tập trung chỉ đạo, phân công nhiệm vụ, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc chuẩn bị Đại hội Chi bộ.

 • Để dự thảo Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo chất lượng, Chi bộ đổi mới cách xây dựng Nghị quyết theo hướng mỗi chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra phải cụ thể, có tính khả thi và tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm. Cùng với đó, Chi bộ đã triển khai xây dựng Chương trình hành động để khi Nghị quyết được Đại hội thông qua sẽ triển khai được ngay trong thực tế.

 • Từ nay đến thời điểm tổ chức Đại hội, căn cứ các nội dung đã được đề ra tại Kế hoạch số 197-KH/BDT ngày 30/10/2019 về việc tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025, bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố, chúng tôi sẽ làm tốt công tác kiểm tra, đôn đốc để thực hiện đúng Kế hoạch đã đề ra, đồng thời tăng cường khối đoàn kết, thống nhất trong Chi bộ, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, bảo đảm thành công của Đại hội.


 • - PV: Với những tích cực trong công tác chuẩn bị Đại hội của Chi bộ, xin chúc Đại hội Chi bộ Ban Dân tộc lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp.

 • Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn đồng chí!


Kim Nguyên (thực hiện)

in Quay trở lại
Nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào các dân tộc
Dự báo thời tiết
Thành phố:

20oC

Độ ẩm: 73%

Tốc độ gió: 11 km/hkm/h

Cập nhật lúc 00:00:00
ngày 2021-01-28