Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử Ban Dân Tộc thành phố Hà Nội có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Ban không?Mã xác nhận

FE_View_Detail

Phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025

  Ban Dân tộc thành phố Hà Nội phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025

Đ/c Nguyễn Tất Vinh, Trưởng Ban Dân tộc Thành phố phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025

Đ/c Nguyễn Tất Vinh, Trưởng Ban Dân tộc Thành phố phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025

  Thực hiện “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, công tác thi đua, khen thưởng của Ban Dân tộc thành phố Hà Nội đã có nhiều chuyển biến tích cực góp phần thực hiện thắng lợi, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố. Để tiếp tục kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được trong giai đoạn 2015 - 2020, Ban Dân tộc thành phố Hà Nội phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025 với các mục tiêu sau:

Một là: Tiếp tục phát huy những thành tích, những bài học kinh nghiệm đúc rút trong thời gian qua đồng thời nâng cao hiệu quả và chất lượng của các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện tốt công tác dân tộc và chính sách dân tộc.

Hai là: Thông qua phong trào thi đua yêu nước làm cho mỗi cán bộ, công chức và người lao động nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Ba là: Đẩy mạnh các phong trào thi đua, tạo khí thế thi đua sôi nổi, cổ vũ tinh thần quyết tâm khắc phục khó khăn thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã  hội năm 2020, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội Thi đua yêu nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2020-2025.

Bốn là: Nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, thực hiện tốt Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành; chú trọng khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được. Làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến.

Nội dung phong trào thi đua giai đoạn 2020 - 2025, tập trung những nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.

2. Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức các phong trào thi đua của đơn vị; tiếp tục đổi mới các hình thức thi đua, phong trào thi đua, chú trọng bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Biểu dương tôn vinh và khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân đạt nhiều thành tích trong các phong trào thi đua.

3. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong cơ quan và làm tốt công tác tuyên truyền phòng, chống dịch ở vùng DTTS và miền núi với phương châm “Chống dịch như chống giặc”; thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Trung ương và Thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Không ngừng xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc trong sạch, vững mạnh, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, thực hiện tốt nếp sống văn minh, văn hóa nơi công sở; có nhiều sáng kiến, sáng tạo các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phấn đấu không có tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật hay kỷ luật; nâng cao hơn nữa trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức, người lao động đặc biệt là người đứng đầu.

4. Thi đua thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính. Tiếp tục rà soát, sửa đổi các quy chế, quy định, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tiến bộ khoa học công nghệ trong công tác cải cách hành chính  nhằm nâng cao chất lượng phục vụ.

5. Đẩy mạnh việc kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết đánh giá phong trào thi đua, công tác khen thưởng gắn với kiểm tra, sơ kết, tổng kết thực hiện nhiệm vụ công tác các cơ quan, đơn vị, có trọng tâm, trọng điểm, đưa phong trào thi đua, công tác khen thưởng ngày càng đi vào nền nếp, hiệu quả và thực chất. Thực hiện chính sách khen thưởng đảm bảo kịp thời, chính xác, đúng người, đúng việc, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo đánh giá. Chú trọng khen thưởng hợp lý đối với tập thể nhỏ, công chức và người lao động trực tiếp.

6. Gắn phong trào thi đua yêu nước với việc đẩy mạnh thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, không ngừng nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa.

7. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất trong các phong trào thi đua. Thi đua phải bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Thành phố.

8. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến, bồi dưỡng các nhân tố mới, điển hình mới trong các phong trào thi đua yêu nước. 

Trên cơ sở nội dung phát động phong trào thi đua, Lãnh đạo Ban đề nghị toàn thể công chức, người lao động hưởng ứng tổ chức thực hiện có hiệu quả để phong trào thi đua thực sự là động lực mạnh mẽ góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của Thành phố và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan trong giai đoạn 2020 - 2025./.


Nguồn Ban Dân tộc thành phố Hà Nội

in Quay trở lại
Nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào các dân tộc
Dự báo thời tiết
Thành phố:

20oC

Độ ẩm: 73%

Tốc độ gió: 11 km/hkm/h

Cập nhật lúc 23:30:00
ngày 2021-01-27