Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử Ban Dân Tộc thành phố Hà Nội có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Ban không?Mã xác nhận

FE_View_Detail

Ban Dân tộc thành phố Hà Nội triển khai thực hiện công tác Phòng, chống tham nhũng năm 2021
 

  Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội về triển khai thực hiện công tác Phòng, chống tham nhũng năm 2021, Ban Dân tộc Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 42/KH-BDT ngày 25/12/2020 về thực hiện công tác Phòng, chống tham nhũng năm 2021, Kế hoạch số 43/KH-BDT ngày 28/12/2020 về triển khai thực hiện công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2020.

Thông qua việc ban hành các Kế hoạch giúp lãnh đạo Ban trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo về thực hiện công tác Phòng, chống tham nhũng của Ban được cụ thể, rõ ràng, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn thể công chức, người lao động trong Ban về công tác Phòng, chống tham nhũng, góp phần vào hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban Dân tộc Thành phố trong năm 2021 và những năm tiếp theo./. 

(Có Kế hoạch số 42/KH-BDT và 43/KH-BDT kèm theo)./.


Tin bài: Nguyễn Đình Thặng

File gửi kèm:
in Quay trở lại
Nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào các dân tộc
Dự báo thời tiết
Thành phố:

21oC

Độ ẩm: 94%

Tốc độ gió: 4 km/hkm/h

Cập nhật lúc 22:30:00
ngày 2021-03-01