Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử Ban Dân Tộc thành phố Hà Nội có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Ban không?Mã xác nhận

FE_View_Detail

Quyết định về việc thành lập Ban Dân tộc thành phố Hà Nội
 
Cán bộ công chức Ban dân tộc TP Hà Nội năm 2015

Cán bộ công chức Ban dân tộc TP Hà Nội năm 2015

 

UỶ BAN NHÂN DÂN

 THÀNH PHỐ HÀ NỘI


Số:  28/QĐ-UBND   

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày    02 tháng 8  năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban Dân tộc thành phố Hà Nội


UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

           Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

           Căn cứ Nghị quyết số 15/2008/QH 12 ngày 29/5/2008của Quốc Hội về điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội và một số tỉnh có liên quan;

          Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh; thành phố trực thuộc Trung ương;

          Căn cứ Nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội kỳ họp hợp nhất ngày 02/8/2008 về phê chuẩn cơ cấu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Thành lập Ban Dân tộc thành phố Hà Nội trên cơ sở tổ chức lại Ban Dân tộc tỉnh Hà Tây.

Trụ sở chính của Ban Dân tộc đặt tại: Số 01, đường Bà Triệu, Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Điều 2.Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Ban Dân tộc thành phố Hà Nội:

         

I Vị trí và chức năng:

          1.1. Ban Dân tộc Thành phố Hà Nội là cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố Hà Nội, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, chịu sự chỉ đạo toàn diện của UBND Thành phố Hà Nội, đồng thời chịu sự kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Uỷ ban Dân tộc.

          1.2.Ban Dân tộc thành phố Hà Nội có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện quản lý nhà nước về công tác dân tộc trên địa bàn thành phố Hà Nội.

          2. Nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc thành phố Hà Nội được thực hiện theo quy định và hướng dẫn của Bộ, ngành cấp trên.

          3. Biên chế của Ban dân tộc thành phố Hà Nội được giữ nguyên tổng số biên chế hiện có của Ban Dân tộc tỉnh Hà Tây được cấp có thẩm quyền giao năm 2008.

Điều 3.Giao Trưởng ban Dân tộc thành phố Hà Nội, phối hợp với Giám đốc sở Nội vụ, căn cứ vào Thông tư hướng dẫn của Bộ, ngành cấp trên và các quy định hiện hành của nhà nước xác định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban trình UBND Thành phố quyết định .

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2008.

Chánh văn phòng UBND thành phố ; Giám đốc các sở : Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND quận, huyện và Trưởng Ban Dân tộc thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Bộ Nội vụ;

- Uỷ ban Dân tộc;

-Thường trực thành uỷ;

-Thường trực HĐNDTP;         

- Chủ tịch, các PCTUBNDTP;

- Ban Tổ chức Thành uỷ

- Như điều 4;

- Lưu VT,SNV.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Nguyễn Thế Thảo


in Quay trở lại
Các tin khác:
Nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào các dân tộc
Dự báo thời tiết
Thành phố:

18oC

Độ ẩm: 64%

Tốc độ gió: 5 km/hkm/h

Cập nhật lúc 20:00:00
ngày 2019-01-23