Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử Ban Dân Tộc thành phố Hà Nội có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Ban không?Mã xác nhận

FE_View_Detail

Cơ quan công tác Dân tộc 70 năm xây dựng và phát triển

 Sự ra đời của cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với địa bàn dân tộc, miền núi, với công tác dân tộc

Bác Hồ với đồng bào các dân tộc thiểu số

Bác Hồ với đồng bào các dân tộc thiểu số

  Cách đây 70 năm, sau Cách mạng tháng Tám thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà - nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á ra đời, ngày 03/5/1946 Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 58, tổ chức Bộ Nội vụ gồm cơ quan Văn phòng và 6 nha, trong đó có “Nha Dân tộc thiểu số” với nhiệm vụ: “Xem xét các vấn đề chính trị và hành chính thuộc về các dân tộc thiểu số trong nước và thắt chặt tình thân thiện giữa các dân tộc sống trên đất nước Việt Nam”.

Sự ra đời của cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với địa bàn dân tộc, miền núi, với công tác dân tộc. Nhờ có chính sách dân tộc đúng đắn, trong suốt 9 năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, cơ quan Công tác Dân tộc ở Trung ương, các Khu uỷ, Tỉnh uỷ, Uỷ ban kháng chiến các tỉnh có đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống đã tích cực vận động đồng bào các dân tộc tham gia chống âm mưu chia rẽ dân tộc của kẻ thù; tập hợp và huy động hàng vạn người trong vùng đồng bào các dân tộc thiểu số cùng nhân dân cả nước làm nên nhiều chiến công vang dội mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, chấm dứt 100 năm đô hộ của thực dân Pháp.

Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, cả nước ta bước vào giai đoạn cách mạng mới, thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Với chức năng, nhiệm vụ của mình, cơ quan Công tác Dân tộc đã có nhiều đóng góp tích cực trong việc tham mưu cho Đảng và Nhà nước đề ra các chủ trương, chính sách lớn về các vấn đề dân tộc và công tác dân tộc, góp phần cùng nhân dân cả nước “đánh cho Mỹ cút, đánh cho nguỵ nhào”, giành độc lập, tự do và thống nhất đất nước.
Trong những năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, nhất là từ khi Bộ Chính trị (khóa VI) ban hành Nghị quyết 22-NQ/TW, ngày 22/11/1989 về một số chủ trương, chính sách lớn phát triển kinh tế-xã hội miền núi và Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) ban hành Quyết định 72-QĐ/HĐBT về một số chính sách cụ thể phát triển kinh tế-xã hội miền núi, nhiều chính sách, chương trình, dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được ban hành, tiêu biểu như: Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7, khoá IX về công tác dân tộc; Chương trình phát triển kinh tế-xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi, vùng sâu vùng xa (Chương trình 135); Quyết định 134 về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho các hộ dân tộc thiểu số; chính sách định canh định cư, chính sách trợ giá trợ cước; chính sách hỗ trợ hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn, các chính sách đặc thù đối với các vùng Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ... Nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cùng những cố gắng nỗ lực vươn lên của đồng bào các dân tộc, kết quả thực hiện các chính sách dân tộc, kinh tế - xã hội vùng dân tộc và đời sống của nhân dân các dân tộc thiểu số trong cả nước đã có những chuyển biến quan trọng. Tốc độ tăng trưởng luôn ở mức 8-10%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo chiều hướng tích cực. Tỷ lệ hộ nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn giảm, bình quân 3-4%/năm. Cơ sở hạ tầng thiết yếu gồm đường giao thông đến thôn, bản, công trình thuỷ lợi nhỏ, trường học, trạm y tế, công trình cấp nước sinh hoạt tập trung, điện sinh hoạt, nhà sinh hoạt cộng đồng, chợ được xây dựng, từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế và cải thiện đời sống của người dân. Bộ mặt nông thôn vùng đồng bào dân tộc có nhiều thay đổi, từng bước đáp ứng niềm mong đợi của đồng bào. Các lĩnh vực xã hội đã đạt được những kết quả quan trọng. Mặt bằng dân trí ở vùng đồng bào dân tộc được nâng lên.Hầu hết các xã, thôn, bản đã có trường tiểu học, nhà mẫu giáo, tạo điều kiện cho con em các dân tộc được đến trường.

Nhiệm vụ xây dựng, củng cố hệ thống chính trị và chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số tại chỗ được Đảng và nhà nước quan tâm thông qua những chính sách đào tạo, sử dụng và chế độ đãi ngộ cụ thể. Nhờ vậy, đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số tham gia các cơ quan trong hệ thống chính trị tăng dần ở các cấp và ngày càng trưởng thành, gắn bó với nhân dân, trực tiếp tạo sự đồng thuận trong xã hội và củng cố niềm tin của đồng bào đối với Đảng và Nhà nước.


 Đoàn chủ tịch Đại hội đại biểu các DTTS Thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2009

Những thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói giảm nghèo ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi đã khẳng định đường lối, chính sách dân tộc đúng đắn và nhất quán của Đảng, Nhà nước; sự cố gắng nỗ lực vượt qua khó khăn trong thực hiện đường lối chính sách dân tộc của cấp uỷ, chính quyền các cấp và của đồng bào các dân tộc cùng những đóng góp của đội ngũ những người làm công tác dân tộc từ Trung ương đến địa phương qua các thời kỳ trong thực hiện chức năng tham mưu, đề xuất với Đảng các chủ trương, chính sách trên lĩnh vực công tác dân tộc và quản lý Nhà nước về công tác dân tộc trong phạm vi cả nước với tinh thần tất cả vì sự phát triển, đi lên ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi, vì sự bình đẳng giữa các dân tộc.


 Lãnh đạo Ban Dân tộc với các đại biểu người có uy tín tại Hội nghị tổng kết năm 2013

Trong thành tích chung ấy có đóng góp của công tác dân tộc và đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn Thủ đô. Trong những năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, công tác dân tộc và đại đoàn kết dân tộc đã được lãnh đạo Thành phố Hà Nội xác định là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, quan trọng của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. Thành phố đã ban hành và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 06-NQ/TU, Kế hoạch số 166/KH - UBND về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi của Thủ đô giai đoạn 2011-2015 và các chương trình, chính sách của Đảng, Nhà nước dành cho vùng dân tộc, miền núi. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi Thủ đô có nhiều thay đổi. Đến nay, 100% xã đã có đường bê tông xi măng hoặc trải nhựa đến trung tâm xã; 60% đường liên thôn, đường trục chính của thôn đã được bê tông hoá; 100% hộ dân được dùng điện lưới quốc gia; 90% diện tích lúa nước được tưới bằng hệ thống thuỷ lợi; 100% số xã đều có trường mầm non, trường tiểu học và THCS; có 1 trường phổ thông dân tộc nội trú; 14/14 xã có trạm y tế đạt chuẩn quốc gia; 100% số xã có đài truyền thanh, phủ sóng điện thoại di động và phủ sóng truyền hình; cuối năm 2015 ước đạt 100% số hộ dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 7/14 xã có chợ xã và liên xã.

Đ/c  Ngô Thị Thanh Hằng- Phó Bí thư thường trực thành ủy trao Bằng khen

cho các các cá nhân tại Hội nghị Tổng kết NQ06-NQ-TU

 Hội thi thể thao DTTS các xã miền núi các trường dân tộc nội trú thành phố Hà Nội năm 2011

Công tác bảo tồn, giữ gìn bản sắc văn hoá truyền thống của các dân tộc được coi trọng. Các chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chính sách về y tế, giáo dục và công tác giảm nghèo bền vững được thực hiện đầy đủ, đúng đối tượng, đạt kết quả thiết thực, nhất là các xã đặc biệt khó khăn. Công tác tuyên truyền có nhiều đổi mới; phối hợp với các đơn vị tổ chức thành công các Hội thi: “Tìm hiểu kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường trong đồng bào DTTS Thủ đô năm 2012”, Hội thi “ Đồng bào DTTS Thủ đô chung tay xây dựng nông thôn mới năm 2013” và Hội thi “Tìm hiểu kiến thức pháp luật về hôn nhân và gia đình trong đồng bào DTTS Thủ đô năm 2015”. Công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc đang đi vào nề nếp...


 Đại diện lãnh đạo UBDT cùng lãnh đạo và cán bộ Ban Dân tộc Hà Nội các thời kỳ tại lễ kỷ niệm

Đặc biệt, trong năm 2015 Ban Dân tộc Thành phố đã phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan hoàn thiện Đề án “Xây dựng mô hình phát triển kinh tế - xã hội bền vững của đồng bào dân tộc Dao xã Ba Vì huyện Ba Vì giai đoạn 2015-2020 và những năm tiếp theo”; cùng các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu giúp UBND Thành phố xây dựng Kế hoạch thực hiện Quyết định 551/QĐ-TTg ngày 04/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất đối với các xã, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc miền núi trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2015-2020; phối hợp với Thành đoàn - Hội Liên hiệp thanh niên Thành phố và Sở Y tế tổ chức thành công chương trình khám, tư vấn chăm sóc sức khoẻ và phát thuốc miễn phí cho trên 1.300 người dân tộc thiểu số là đối tượng thuộc diện hộ nghèo, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn của huyện Ba Vì; phối hợp với Sở Tư pháp, Ban An toàn giao thông Thành phố và các đơn vị tổ chức 11 lớp tuyên truyền phổ biến pháp luật về Luật An toàn giao thông, Luật Đất đai, Luật Hôn nhân gia đình... cho gần 2000 lượt người vùng dân tộc thiểu số. Lần đầu tiên cùng Sở Giáo dục và Thành đoàn Hà Nội tổ chức thành công chương trình tuyên dương 148 học sinh người DTTS học giỏi năm 2015 và ký kết các chương trình phối hợp hoạt động, tuyên truyền giữa Ban Dân tộc với Báo Hà Nội mới, Báo Kinh tế Đô thị, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Sở Tư pháp Thành phố giai đoạn 2015-2020.

Kết quả thực hiện tốt công tác dân tộc và chính sách dân tộc đã góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc miền núi: kinh tế tăng trưởng bình quân hàng năm ở các xã dân tộc đạt trên 10%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, đến nay chỉ còn khoảng 5% số hộ nghèo, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được đầu tư hiệu quả.Đ/c Trần Xuân Việt, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội tặng Bằng khen cho

 các tập thể và cá nhân đạt thành tích trong công tác dân tộc năm 2015

Những kết quả đạt được của đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc từ thành phố đến cơ sở trong những năm qua đã được UBDT và Thành uỷ, HĐND, UBND Thành phố ghi nhận và đánh giá cao; nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng. Hai năm liên tiếp 2014 và đầu 2015 Ban Dân tộc Thành phố đã được Uỷ ban Dân tộc tặng Cờ thi đua xuất sắc, UBND Thành phố tặng Bằng khen. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác dân tộc của Thành phố trong những năm qua cũng còn có những hạn chế như: việc triển khai thực hiện một số chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn vùng dân tộc và miền núi còn khó khăn; công tác rà soát, tổng hợp để tránh trùng lắp về nội dung và đối tượng thụ hưởng Quyết định số 755/2013/QĐ-TTg và Quyết định số 551/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ theo sự chỉ đạo của Thành phố còn chậm dẫn đến việc thực hiện một số nội dung chưa kịp thời; giải quyết việc làm cho lao động vùng dân tộc thiểu số còn nhiều hạn chế; khoảng cách giàu nghèo còn cao, công tác giảm nghèo chưa bền vững, nguy cơ tái nghèo cao; một số chính sách không còn phù hợp nhưng chưa kịp thời kiến nghị điều chỉnh; một số dự án đầu tư cơ sở hạ tầng thi công kéo dài gây bức xúc trong nhân dân.

Đ/c Giàng Seo Phử- Bộ trưởng – chủ nhiệm UBDT tặng cờ cho Ban Dân tộc

Hà Nội và các đơn vị

Để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế còn tồn tại, năm 2016 công tác dân tộc của Thành phố cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng thành công Đại hội lần thứ XII của Đảng, chào mừng Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc, các ngày kỷ niệm lớn của đất nước và của Thủ đô.

- Quán triệt sâu sắc các quan điểm về công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc nêu trong các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và văn kiện Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI.

- Tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước về công tác dân tộc; triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách dân tộc đi đôi với đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực thi nhiệm vụ.

- Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể, các đơn vị, địa phương sâu sát cơ sở, tích cực nghiên cứu đề xuất các cơ chế, chính sách dân tộc với Trung ương và Thành phố phù hợp với điều kiện hoàn cảnh từng vùng, từng dân tộc.

- Tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của Thành phố đối với đồng bào các dân tộc thiểu số để các chủ trương, chính sách đó thực sự đi vào cuộc sống của đồng bào.

- Thực hiện tốt công tác đối ngoại, tăng cường giao lưu, học hỏi kinh nghiệm đối với các tỉnh, thành phố trong nước, tiến tới từng bước mở rộng quan hệ quốc tế về công tác dân tộc.

KHÁNH HÀ

in Quay trở lại
Nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào các dân tộc
Dự báo thời tiết
Thành phố:

29oC

Độ ẩm: 70%

Tốc độ gió: 9 km/hkm/h

Cập nhật lúc 20:30:00
ngày 2018-09-24