Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử Ban Dân Tộc thành phố Hà Nội có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Ban không?Mã xác nhận

FE_View_Detail

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn thành phố Hà Nội
 

 

Ngày 24/10/2018 tại Phòng họp UBND thành phố Hà Nội đồng chí Nguyễn Doãn Toản, Phó chủ tịch UBND Thành phố đã chủ trì hội nghị quán triệt nội dung Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; triển khai Kế hoạch Tổng điều tra dân số và nhà ở thành phố Hà Nội năm 2019 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tại hội nghị các đại biểu đã được phổ biến, quán triệt các văn bản: Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; Quyết định số 4869/QĐ-UBND ngày 14/9/2018 của UBND Thành phố về việc thành lập Ban chỉ đạo và Văn phòng Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 thành phố Hà Nội; Kế hoạch số 194/KH-BCĐTP ngày 15/10/2018 của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 về việc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn thành phố Hà Nội và Thông báo số 1042/TB-BCĐ ngày 23/10/2018 của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 v/v phân công nhiệm vụ và công tác phối hợp của các Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã, thành viên Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở thành phố Hà Nội năm 2019.
Theo Quyết định số 4869/QĐ-UBND ngày 14/9/2018 về việc thành lập Ban chỉ đạo và Văn phòng Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 thành phố Hà Nội, đồng chí Nguyễn Tất Vinh, Trưởng Ban Dân tộc Thành phố là thành viên BCĐ và đồng chí Trịnh Xuân Tứ, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp là thành viên Văn phòng Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 thành phố Hà Nội. Trong đó, Ban Dân tộc Thành phố được giao thực hiện các nhiệm vụ sau:
+ Phối hợp với Cục Thống kê Hà Nội trong công tác tổng hợp các chỉ tiêu thống kê dân số phân tổ theo dân tộc.
+ Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Cục Thống kê Thành phố để chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên và nhân dân về ý nghĩa, mục đích cuộc Tổng điều tra để nhân dân biết, cung cấp thông tin một cách trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ và kịp thời.
Một số nội dung cơ bản của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 cụ thể như sau:
Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (Tổng điều tra) nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở trên toàn bộ lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đáp ứng nhu cầu thông tin đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020 và xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030; phục vụ công tác giám sát thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; giám sát các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết; cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp về dân số.
Nội dung điều tra, bao gồm: Thông tin chung về dân số; tình trạng di cư; trình độ học vấn và trình độ chuyên môn kỹ thuật; tình trạng khuyết tật; tình trạng hôn nhân; mức độ sinh, chết và phát triển dân số; tình hình đăng ký khai sinh của trẻ em; tình hình lao động - việc làm; thực trạng về nhà ở; điều kiện sinh hoạt cơ bản của hộ dân cư.
Thời gian thu thập thông tin của cuộc Tổng điều tra là 25 ngày, bắt đầu thực hiện từ 0 giờ ngày 01/4/2019. Kết quả sơ bộ được công bố vào tháng 7 năm 2019, kết quả điều tra mẫu được công bố vào quý IV năm 2019, kết quả điều tra toàn bộ được công bố vào quý II năm 2020. Các báo cáo phân tích chuyên đề công bố vào quý IV năm 2020.
Đối tượng và phạm vi điều tra:
+ Đối tượng điều tra: Tất cả người Việt Nam thường xuyên cư trú trên địa bàn thành phố Hà Nội tính đến thời điểm điều tra; người Việt Nam được cơ quan có thẩm quyền cho phép xuất cảnh ra nước ngoài trong thời hạn quy định; Các trường hợp chết của hộ dân cư (viết gọn là hộ) đã xảy ra từ ngày 01 Tết Âm lịch Mậu Tuất năm 2018 (tức ngày 16/2/2018 theo dương lịch) đến hết ngày 31/3/2019; nhà ở hộ dân cư.
+ Phạm vi điều tra: Tổng điều tra được thực hiện toàn bộ trên phạm vi toàn Thành phố đối với tất cả các đơn vị điều tra.

Một số hình ảnh tại Hội nghị triển khai Kế hoạch Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 và một số văn bản triển khai thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Doãn Toản, Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 thành phố Hà Nội kết luận tại Hội nghị

Cục trưởng cục Thống kê Hà Nội Đỗ Ngọc Khải, Phó trưởng Ban chỉ đạo

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 thành phố Hà Nội

đọc Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ

về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Toàn cảnh Hội nghị triển khai kế hoạch Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

trên địa bàn thành phố Hà Nội.

(kèm theo các văn bản)

  1. Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.
  2. Quyết định số 4869/QĐ-UBND ngày 14/9/2018 của UBND Thành phố về việc thành lập Ban chỉ đạo và Văn phòng Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 thành phố Hà Nội.
  3. Kế hoạch số 194/KH-BCĐTP ngày 15/10/2018 của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 về Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn thành phố Hà Nội.
  4. Thông báo số 1042/TB-BCĐ ngày 23/10/2018 của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 thành phố Hà Nội về việc phân công nhiệm vụ và công tác phối hợp của các Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã, thành viên Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở thành phố Hà Nội năm 2019.

Tin bài: Mai Phương

File gửi kèm:
in Quay trở lại
Nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào các dân tộc
Dự báo thời tiết
Thành phố:

32oC

Độ ẩm: 67%

Tốc độ gió: 21 km/hkm/h

Cập nhật lúc 16:30:00
ngày 2019-04-25