Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử Ban Dân Tộc thành phố Hà Nội có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Ban không?Mã xác nhận

FE_View_Detail

Yên Trung phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong công tác tuyên truyền, vận động
 

 Yên Trung là xã miền núi nằm ở phía Tây huyện Thạch Thất, cách trung tâm huyện 28 km. Xã có diện tích tự nhiên 1.532,76 ha, có 7 thôn với 971 hộ, 3.809 nhân khẩu. Trên địa bàn xã có hai dân tộc chủ yếu sinh sống là Mường và Kinh, trong đó dân tộc Mường chiếm 82%, dân tộc Kinh chiếm 17,75% và các dân tộc khác chiếm 0,25%.


Trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự quản lý của chính quyền, Ủy ban MTTQ xã Yên Trung và Ban công tác Mặt trận ở thôn đã không ngừng nâng cao tính chủ động, sáng tạo, tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tập trung phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Với phương châm “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, MTTQ xã Yên Trung đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của xã đẩy mạnh việc thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, huy động mọi khả năng đóng góp của người dân trong việc xây dựng và phát triển địa phương. Chú trọng phát huy vai trò của người có uy tín, hướng dẫn và giải quyết kịp thời những nhu cầu chính đáng của người dân theo đúng quy định của pháp luật. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân, đưa các phong trào thi đua ngày càng hoạt động hiệu quả, thiết thực, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy người dân vươn lên trong lao động sản xuất, thoát nghèo, làm giàu chính đáng, tích cực tham gia các hoạt động xã hội.

Đường bê tông sạch đẹp ở Yên Trung tạo điều kiện thuận lợi cho người dân phát triển sản xuất

Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, MTTQ xã đã tích cực vận động nhân dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Vì vậy diện mạo ở các thôn của xã đã dần thay đổi theo hướng văn minh, sạch đẹp, bản sắc văn hóa dân tộc được giữ gìn và phát huy. Dưới sự chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ xã đã phối hợp với UBND xã triển khai cho các thôn tổ chức xây dựng hương ước, quy ước, hướng dẫn các hộ gia đình nắm được các tiêu chí để đăng ký danh hiệu “Gia đình văn hóa” và “Khu dân cư văn hóa”, đồng thời thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy những mặt tích cực, khắc phục những hạn chế để danh hiệu văn hóa được công nhận đảm bảo đúng thực chất, phát huy hiệu quả của cuộc vận động. Năm 2018, xã có 92,3% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 6/7 thôn tiếp tục được công nhận đạt và giữ vững thôn văn hóa, 100% các cơ quan, đơn vị đều giữ vững cơ quan, đơn vị văn hóa.


Bên cạnh đó, MTTQ đã phối hợp với UBND xã trong việc tuyên truyền nhân dân thực hiện việc cưới, việc tang, mừng thọ theo Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 3/10/2012 của Thành ủy Hà Nội về “Tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn thành phố Hà Nội”. Với việc thực hiện nếp sống văn hoá trong việc cưới, việc tang, mừng thọ theo hướng văn minh, tiến bộ đã góp phần xoá đói, giảm nghèo cho các hộ dân mà vẫn giữ được những nét đặc trưng của dân tộc. Đồng thời, duy trì các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, các lễ hội truyền thống...


MTTQ và Ban công tác Mặt trận thôn cũng đã tích cực phối hợp với cấp ủy đảng, chính quyền trong việc vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, đến nay đã có 85,83% hộ tham gia. Vận động nhân dân tích cực ủng hộ, giúp đỡ các hộ khó khăn, vùng bị thiên tai, ủng hộ quỹ Vì người nghèo, đền ơn đáp nghĩa, khuyến học khuyến tài. Vào các dịp lễ, tết tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình khó khăn, gia đình chính sách. Năm 2018, đã vận động và phối hợp với UBND xã hỗ trợ sửa chữa nhà cho hộ gia đình nghèo thôn Lặt trị giá 25 triệu đồng. Vận động 43 hộ  gia đình hiến 3,418m2 đất để làm đường nông thôn và đóng góp nhiều ngày công lao động xây dựng đường làng, ngõ xóm.


Hàng năm, Ủy ban MTTQ xã phối hợp với các đoàn thể và Công an ký kết Kế hoạch phối hợp thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; xây dựng và thực hiện các mô hình theo hướng xã hội hóa với hình thức “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải” ở cơ sở như: “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư”; vận động đăng ký giao ước thi đua bảo vệ an ninh tổ quốc.


Trong phát triển kinh tế, MTTQ đã cùng với Đảng ủy, UBND xã tập trung chỉ đạo người dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Quan tâm đầu tư hạ tầng cơ sở, các vấn đề xã hội nông thôn được quan tâm giải quyết tốt, an ninh trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo. Vì vậy, sản xuất đã có những chuyển biến tích cực, năng suất lúa bình quân 63,5 tấn/ha, đạt 58 triệu/ha canh tác, thu nhập bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng/năm. Đến nay xã còn 14 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 1,53%. Xã đã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016. Những kết quả đạt được trong công tác tuyên truyền, vận động đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, làm cho diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, qua đó phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy các tiềm năng, sức mạnh nội lực từ gia đình, dòng họ, địa bàn dân cư, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.


Phát huy những thành tích, kết quả đã đạt được trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, thời gian tới MTTQ xã Yên Trung sẽ tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục tăng cường, đổi mới, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia thực hiện các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương đạt hiệu quả và thiết thực. Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác theo chỉ đạo của Đảng ủy, chính quyền, Mặt trận cấp trên, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.


Hai là, căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương, MTTQ tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên cùng cấp xây dựng kế hoạch, đề ra giải pháp huy động mọi nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội gắn với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững; duy trì việc đăng ký các danh hiệu văn hóa; tuyên truyền vận động mọi người tích cực hưởng ứng tham gia thành phong trào phát triển mạnh mẽ ở khu dân cư; đồng thời làm tốt công tác bình xét, biểu dương khen thưởng, quản lý lưu trữ hồ sơ đảm bảo đúng quy định làm cho cuộc vận động thực sự đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực.


Bà là, tiếp tục đổi mới nội dung, hướng mọi hoạt động của Mặt trận về cơ sở, địa bàn dân cư và hộ gia đình; trong đó chú trọng các hình thức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, trang bị thông tin, tài liệu; giao lưu chia sẻ kinh nghiệm, nhân rộng cách làm hay, hiệu quả trên các lĩnh vực trong xã.


Bốn là, nâng cao vai trò giám sát, phản biện xã hội; góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội; hằng năm bổ sung quy ước, hương ước của khu dân cư, động viên nhân dân thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, cán bộ công chức và đại biểu dân cử, làm tốt công tác hòa giải mâu thuẫn ở cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. Phát huy vai trò tích cực của các tập thể, cá nhân điển hình, người có uy tín, động viên mỗi cá nhân, từng gia đình trong phong trào tự quản và tương thân tương trợ giúp đỡ nhau tại khu dân cư.


Năm là, hàng năm kiện toàn, củng cố tổ chức Ban công tác Mặt trận ở thôn, lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến người dân như đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng; chăm lo sự nghiệp giáo dục; chăm sóc sức khỏe nhân dân; bảo vệ môi trường; giúp đỡ người lầm lỗi và làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa với người có công... để người dân thấy được kết quả cụ thể, tạo sự phấn khởi vì công sức đóng góp của mình đã thành hiện thực và chính họ cũng được hưởng thành quả đó. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng các danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa”./.


Hoàng Đức

in Quay trở lại
Nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào các dân tộc
Dự báo thời tiết
Thành phố:

31oC

Độ ẩm: 71%

Tốc độ gió: 8 km/hkm/h

Cập nhật lúc 15:00:00
ngày 2022-08-13