Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử Ban Dân Tộc thành phố Hà Nội có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Ban không?Mã xác nhận

FE_View_Detail

Hai huyện Ba Vì, Quốc Oai tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III năm 2019
 

  Ngày 20/6/2019, hai huyện Ba Vì, Quốc Oai tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc giai đoạn 2014-2019. 

Dự Đại hội của huyện Ba Vì có các đồng chí: Nguyễn Tất Vinh - Trưởng Ban Dân tộc thành phố Hà Nội, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Đại hội, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Thành phố; Nguyễn Phúc Hải - Phó Trưởng Ban Dân tộc thành phố Hà Nội, Thành viên Ban Chỉ đạo Đại hội, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Đại hội Thành phố; Nguyễn Thanh Bình - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội - HĐND Thành phố; các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Ba Vì cùng 150 đại biểu tiêu biểu đại diện cho trên 30.000 người dân tộc thiểu số với 19 thành phần dân tộc trên địa bàn của huyện.


Đồng chí Nguyễn Tất Vinh - Trưởng Ban Dân tộc thành phố Hà Nội, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Đại hội, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Thành phố phát biểu chỉ đạo Đại hội

Thực hiện Quyết tâm thư Đại hội đại biểu các DTTS lần thứ II năm 2014, trong 5 năm qua, cấp ủy, chính quyền huyện Ba Vì luôn quan tâm thực hiện tốt công tác dân tộc, chính sách dân tộc. Theo đó, huyện đã ban hành các nghị quyết, kế hoạch, đề án về phát triển kinh tế-xã hội 7 xã miền núi qua đó đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế trên 11%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tiến bộ; năm 2018 thu nhập bình quân đạt 34 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,69%; có 55,84% thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa, số hộ gia đình văn hóa đạt 86,1%; 100% số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Bộ mặt nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc. Hệ thống kết cấu hạ tầng như điện, đường, trường, trạm được xây dựng. Đời sống của đồng bào ngày càng được cải thiện rõ rệt; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác giáo dục-đào tạo cho con em vùng đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm và có bước phát triển tích cực. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học được đầu tư; đội ngũ giáo viên đều đạt chuẩn và trên chuẩn đáp ứng được yêu cầu công tác giảng dạy. 17/36 trường đạt chuẩn quốc gia. Số lao động được đào tạo đạt 45,2%, 1.498 lao động tại 7 xã miền núi có việc làm mới. Công tác bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá của các dân tộc được coi trọng. Ở các xã dân tộc đã thành lập được đội bảo tồn văn hóa các dân tộc thiểu số, thường xuyên tổ chức tập luyện các bài diễn tấu cồng chiêng Mường, các làn điệu dân ca Mường và múa chuông, múa rùa, lễ cấp sắc dân tộc Dao. Đã mua 18 bộ cồng chiêng Mường, 03 bộ chuông Dao cho các xã, hàng năm vào các dịp lễ tết tổ chức thi đấu các môn thể thao truyền thống của đồng bào DTTS; các Hội thi nói tiếng dân tộc Mường”. Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai ở các xã. Trong 7 xã dân tộc thì xã Ba Trại đã đạt chuẩn nông thôn mới, các xã còn lại đạt từ 12-15 tiêu chí trở lên. Xã Minh Quang Phấn đấu năm 2019 đạt chuẩn nông thôn mới.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác dân tộc vẫn còn một số hạn chế nhất định: Thu nhập b
ình quân của người DTTS còn thấp so với mức bình quân chung của huyện. Số hộ nghèo trong vùng đồng bào DTTS còn cao, kết quả giảm nghèo chưa bền vững, còn nguy cơ tái nghèo. Đến cuối năm 2018, tại 07 xã miền núi, dân tộc còn 1.133 hộ nghèo, 1.322 hộ cận nghèo. Quy mô sản xuất nhỏ lẻ, manh mún. Cơ sở hạ tầng ở các xã miền núi vẫn còn thiếu, giao thông đi lại một số nơi còn khó khăn.
Trong thời gian tới, huyện Ba Vì định hướng sẽ tiếp tục chú trọng phát triển kinh tế - xã hội các xã dân tộc, miền núi một cách bền vững. Tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng, phát triển hạ tầng cơ sở. Chuyển dịch có hiệu quả cơ cấu kinh tế, phát huy tiềm năng thế mạnh của vùng về du lịch dịch vụ. Quản lý và sử dụng có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, nhất là quản lý và sử dụng đất. Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại chỗ, tăng cường đào tạo, nâng cao chất lượng lao động. Quan tâm chăm lo khôi phục, bảo tồn và phát triển văn hóa, văn nghệ, TDTT truyền thống, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc. Tăng cường và củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội. Xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể quần chúng vững mạnh.

Thay mặt Ban Chỉ đạo Đại hội Thành phố, Trưởng Ban Dân tộc Thành phố Nguyễn Tất Vinh đánh giá cao kết quả đạt được trong thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc của huyện Ba Vì trong những năm qua đã góp phần quan trọng hoàn thành thắng lợi các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng của Thủ đô. Những thành tựu đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội của vùng dân tộc thiểu số huyện Ba Vì không chỉ là kết quả của sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thành phố, sự giúp đỡ có hiệu quả của các sở, ban ngành và các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố, mà trước hết là sự phấn đấu, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Ba Vì, đã triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách dân tộc, gắn chặt Chương trình xây dựng nông thôn mới với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, đồng bào các dân tộc tăng cường đoàn kết, cố gắng vươn lên cùng nhau xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh, trong đó có những đóng góp tích cực của các đại biểu ưu tú dự Đại hội.

Đồng thời, Trưởng Ban Dân tộc Thành phố đề nghị trong thời gian tới, huyện quan tâm hơn một số điểm: Tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, đường lối của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc và đại đoàn kết dân tộc; Phát huy tiềm năng và lợi thế của huyện, tập trung nguồn lực đầu tư nhiều hơn nữa để phát triển toàn diện, bền vững các xã vùng dân tộc miền núi; gắn tăng trưởng kinh tế với giải quyết các vấn đề xã hội, triển khai đầy đủ kịp thời các chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước, nhất là các cơ chế, chính sách đặc thù của Thành phố; Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ của cán bộ người dân tộc thiểu số. Phát huy vai trò của người có uy tín trong xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở. Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và đảm bảo an ninh - quốc phòng; cảnh giác, ngăn chặn âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo của các thế lực phản động lôi kéo, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc; Sau Đại hội, huyện tổ chức tốt công tác tuyên truyền về kết quả Đại hội, về các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của công tác dân tộc giai đoạn 2019 - 2024; tuyên truyền những gương điển hình tiên tiến trong công tác dân tộc, trong phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới... để nhân dân trong huyện nói chung và đồng bào các dân tộc thiểu số hăng hái thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương, góp phần xây dựng quê hương và Thủ đô giàu đẹp, văn minh.

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Ba Vì lần thứ III đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã thông qua danh sách đoàn đại biểu của huyện gồm 45 người đi dự Đại hội đại biểu các DTTS Thành phố lần thứ III năm 2019 và thông qua Quyết tâm thư thể hiện quyết tâm khắc phục khó khăn, đoàn kết, đồng lòng thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực học tập, lao động sản xuất góp phần vào sự phát triển chung của Thành phố.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND Thành phố đã tặng Bằng khen cho 7 cá nhân; Trưởng Ban Dân tộc Thành phố tặng Giấy khen cho 3 tập thể và 15 cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc giai đoạn 2014-2019.

Cùng ngày, huyện Quốc Oai cũng tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III. Đồng chí Nguyễn Ánh Dương - Phó Trưởng Ban Dân tộc Thành phố, Thành viên Ban Chỉ đạo Đại hội, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Thành phố đã tới dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Giai đoạn 2014-2019, vùng dân tộc miền núi 2 xã Đông Xuân, Phú Mãn của huyện đã được đầu tư 34 dự án với tổng kinh phí gần 405 tỷ đồng. Địa bàn hai xã có nhiều khởi sắc, nhất là hệ thống đường giao thông nông thôn, điện sinh hoạt, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, trụ sở UBND xã... 100% thôn có đường bê tông hoặc trải nhựa đến trung tâm xã; hơn 95% đường liên thôn, đường trục chính của thôn được bê tông hóa; 100% hộ dân dùng điện lưới quốc gia; thu nhập bình quân đạt 40 triệu đồng/người/năm; 5/6 trường đạt chuẩn quốc gia; 100% trạm y tế đạt chuẩn quốc gia; 99% số hộ được dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 100% thôn được công nhận làng văn hóa, trên 90% số hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa. Năm 2016, hai xã Đông Xuân, Phú Mãn đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Bên cạnh đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững đảm bảo, ổn định; thực hiện tốt chính sách tín ngưỡng, tôn giáo đối với đồng bào dân tộc; đấu tranh xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, kiên quyết ngăn chặn việc lợi dụng chính sách tự do tôn giáo, tín ngưỡng để hoạt động phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc...

Đại hội đề ra mục tiêu đến năm 2024, hai xã vùng dân tộc miền núi của huyện Quốc Oai đạt mức tăng trưởng kinh tế hơn 15%; thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 55 triệu đồng/năm; 100% trưởng đạt chuẩn quốc gia; 85% tỷ lệ thanh niên trong độ tuổi đạt trình độ THPT và tương đương; trên 90% tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế; giữ vững tỷ lệ 100% xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế; trên 75% tỷ lệ lao động đang làm việc được qua đào tạo; 100% đường giao thông nông thôn được bê tông hóa; 95% hệ thống thủy lợi, kênh mương phục vụ sản xuất nông nghiệp được cứng hóa; 100% đảng bộ xã và 100% chi bộ thôn đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh; phấn đấu 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Ghi nhận và biểu dương những thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc giai đoạn 2014 - 2019 của các tập thể và cá nhân trên địa bàn huyện, nhân dịp này, UBND Thành phố Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 02 tập thể và 14 cá nhân, Ban Dân tộc Thành phố Hà Nội đã tặng Giấy khen cho 05 tập thể và 24 cá nhân, UBND huyện tặng giấy khen cho 11 tập thể và 43 cá nhân.

Một số hình ảnh tại Đại hội huyện Ba Vì:


Đồng chí Nguyễn Tất Vinh - Trưởng Ban Dân tộc Thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng Đại hội huyện Ba Vì


Đoàn Chủ tịch Đại hội huyện Ba VìCác đại biểu dự Đại hội huyện Ba VìĐồng chí Nguyễn Tất Vinh - Trưởng Ban Dân tộc Thành phố trao tặng Giấy khen của Ban Dân tộc Thành phố cho các tập thể có thành tích xuất sắcĐồng chí Nguyễn Phúc Hải - Phó Trưởng Ban Dân tộc Thành phố trao tặng Giấy khen của Ban Dân tộc Thành phố cho các cá nhân có thành tích xuất sắcĐồng chí Dương Cao Thanh - Bí thư Huyện ủy Ba Vì trao tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắ


Đồng chí Bạch Công Tiến - Chủ tịch UBND huyện ủy Ba Vì trao tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

.

Các tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội Ba Vì


Một số hình ảnh tại Đại hội huyện Quốc Oai:

Đồng chí Nguyễn Ánh Dương - Phó Trưởng Ban Dân tộc Thành phố phát biểu và tặng hoa chúc mừng Đại hội huyện Quốc Oai

Đoàn Chủ tịch Đại hội huyện Quốc Oai


Đồng chí Nguyễn Ánh Dương - Phó Trưởng Ban Dân tộc Thành phố tặng Giấy khen của Ban Dân tộc Thành phố cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc


Đồng chí Nguyễn Văn Thọ - Bí thư huyện Quốc Oai trao tặng Bằng khen của UBND Thành phố cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc


Đồng chí Nguyễn Đạt Thuyên - Phó Bí thư Thường trực huyện Quốc Oai trao tặng Giấy khen của UBND huyện cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Đồng chí Nguyễn Đức Phương - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Quốc Oai trao tặng Giấy khen của UBND huyện cho các cá nhân có thành tích xuất sắcCác tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội huyện Quốc Oai

Kim Nguyên - Mai Phương

in Quay trở lại
Nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào các dân tộc
Dự báo thời tiết
Thành phố:

31oC

Độ ẩm: 71%

Tốc độ gió: 9 km/hkm/h

Cập nhật lúc 16:30:00
ngày 2022-08-13