Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử Ban Dân Tộc thành phố Hà Nội có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Ban không?Mã xác nhận

FE_View_Detail

Phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020
 
Đ/c Nguyễn  Tất Vinh - Trưởng Ban Dân tộc Thành phố phát động Phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020

Đ/c Nguyễn Tất Vinh - Trưởng Ban Dân tộc Thành phố phát động Phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020

 Thực hiện “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, công tác thi đua, khen thưởng trong hệ thống các cơ quan công tác dân tộc của Thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Ngành. Để tiếp tục phát huy những kết đạt được, tại Hội nghị hôm nay, thay mặt lãnh đạo Ban Dân tộc thành phố Hà Nội, tôi phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 trong hệ thống các cơ quan công tác dân tộc của Thành phố với mục tiêu sau:

Một là: Tiếp tục phát huy những thành tích, những bài học kinh nghiệm đúc rút trong thời gian qua đồng thời nâng cao hiệu quả và chất  lượng của các phong trào thi đua, phấn đấu để các cơ quan làm công tác dân tộc luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện tốt công tác dân tộc và chính sách dân tộc trên địa bàn Thủ đô. 

Hai là: Thông qua phong trào thi đua yêu nước làm cho mỗi cán bộ, công chức, và người lao động trong toàn ngành Dân tộc nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Ba là: Tạo được sức mạnh tổng hợp của toàn Ngành trong việc tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình hành động, nhiệm vụ trong tâm, góp phấn cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI.

Nội dung phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020, tập trung những nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng; Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 19/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước Thành phố tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX cùng các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước;

2. Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức các phong trào thi đua trong toàn Ngành; tiếp tục đổi mới các hình thức thi đua, phong trào thi đua, chú trọng bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Biểu dương tôn vinh và khen thưởng kịp thời các tập thể cá nhân đạt nhiều thành tích trong các phong trào thi đua.

3. Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc từ thành phố đến cơ sở trong sạch, vững mạnh, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ; gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, thực hiện tốt nếp sống văn minh, văn hóa nơi công sở; không ngừng sáng kiến, sáng tạo, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; phấn đấu không có tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật hay kỷ luật. Nâng cao hơn nữa trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức, đặc biệt là người đứng đầu.

4. Thi đua thực hiện có hiệu quả Chương trình cải cách hành chính; tiếp tục rà soát, sửa đổi các quy chế, quy định, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Tăng cường ứng dụng CNTT, tiến bộ khoa học công nghệ trong công tác cải cách hành chính nhằm nâng cao chất lượng phục vụ tổ chức và công dân.

5. Triển khai phong trào thi đua và đăng ký thi đua tới từng tập thể, cá nhân, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, khen thưởng của đơn vị, gắn công tác thi đua với nhiệm vụ công tác chuyên môn. Hàng năm tổ chức tốt việc tổng kết phong trào thi đua và xét các hình thức khen thưởng cho tập thể, cá nhân trong Ngành, đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc ở địa phương, đơn vị.

6. Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, làm cho phong trào thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và thường xuyên của các tập thể và cá nhân, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác dân tộc của Thủ đô.

7. Gắn phong trào thi đua yêu nước với việc đẩy mạnh thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh”, không ngừng nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

8. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất trong các phong trào thi đua. Thi đua phải bám sát nhiệm vụ chính trị, thực hiện mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của vùng đồng bào DTTS trên địa bàn Thành phố trong công tác tham mưu xây xây dựng chương trình, chính sách dân tộc.

9. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến, bồi dưỡng các nhân tố mới, điển hình mới trong các phong trào thi đua yêu nước. Tuyên tuyền trong toàn Ngành về những tấm gương có thành tích xuất sắc trong công tác, tạo sự lan tỏa rộng khắp.

Với ý nghĩa và tầm quan trọng của phong trào thi đua yêu nước, trên cơ sở nội dung đã phát động, yêu cầu các cơ quan làm công tác dân tộc của thành phố tổ chức phát động thi đua tới toàn thể cán bộ, công chức và người lao động trong đơn vị để cùng chung tay, chung sức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Ngành giai đoạn 2015-2020./.

in Quay trở lại
Nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào các dân tộc
Dự báo thời tiết
Thành phố:

27oC

Độ ẩm: 89%

Tốc độ gió: 9 km/hkm/h

Cập nhật lúc 21:30:00
ngày 2022-07-02