Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử Ban Dân Tộc thành phố Hà Nội có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Ban không?Mã xác nhận

FE_View_Detail

Thành phố Hà Nội phê duyệt danh sách người có uy tín trong dồng bào dân tộc thiểu số năm 2016
 

 Thực hiện Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; Quyết định số 56/2013/QĐ-TTg ngày 07/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-UBDT-BTC ngày 10/01/2014 của Ủy ban Dân tộc - Bộ Tài chính Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Ngày 17 tháng 3 năm 2016, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 1317/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số thành phố Hà Nội năm 2016 (có Quyết định kèm theo). Theo đó, tổng số người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2016 là 154 người. Trong số 154 người có uy tín được bầu chọn từ các địa phương có: 112 người là dân tộc Mường, 03 người là dân tộc Dao, 39 người là dân tộc Kinh.

Thực tế đã khẳng định vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số là lực lượng nòng cốt, là cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân, có nhiều đóng góp tích cực trong phong trào thi đua yêu nước, vận động nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là thực hiện chính sách dân tộc và đại đoàn kết các dân tộc; vận động đồng bào phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, đoàn kết vượt khó, xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa, phòng chống tệ nạn xã hội, bài trừ hủ tục lạc hậu, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn các xã vùng dân tộc miền núi của thành phố.

Lê Trung Biểu

File gửi kèm:
in Quay trở lại
Nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào các dân tộc
Dự báo thời tiết
Thành phố:

32oC

Độ ẩm: 73%

Tốc độ gió: 9 km/hkm/h

Cập nhật lúc 09:02:44
ngày 2023-06-03