Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử Ban Dân Tộc thành phố Hà Nội có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Ban không?Mã xác nhận

FE_View_Detail

Ban Dân tộc tham mưu Thành phố về việc phê duyệt danh sách bầu bổ sung; thay thế và đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số thành phố Hà Nội, giai đoạn 2020 - 2023.
 

 

Thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 26/12/2019 của HĐND thành phố Hà Nội thực hiện sáp nhập, đặt tên và đổi tên thôn, tổ dân phố, Ban Dân tộc thành phố Hà Nội đã hướng dẫn, rà soát và phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội; Công an thành phố Hà Nội, các huyện liên quan tham mưu và trình UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4655/QĐ-UBND ngày 16/10/2020 về việc phê duyệt danh sách bầu bổ sung thay thế và đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số thành phố giai đoạn 2020-2023.

Quyết định số 4655/QĐ-UBND ngày 16/10/2020 của UBND Thành phố đã phê duyệt danh sách bầu bổ sung 25 người có uy tín; thay thế đưa ra khỏi danh sách 31 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu đã được phê duyệt tại Quyết định số 6826/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 của UBND thành phố Hà Nội.

Theo đó, năm 2020, toàn Thành phố Hà Nội có 129 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số được hưởng các chế độ, chính sách quy định tại Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/03/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Việc công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số nhằm tạo chỗ dựa quan trọng cho cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giáo dục con cháu trong học tập, lao động sản xuất, phát huy giá trị đạo đức, phong tục tập quán, văn hóa truyền thống tốt đẹp của mỗi dân tộc.

Trong thời gian tiếp theo, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Dân tộc Thành phố sẽ tiếp tục chủ động thực hiện, nghiên cứu, rà soát, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chính sách dân tộc và công tác dân tộc đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Thành phố đảm bảo đầy đủ, kịp thời đúng quy định.


in Quay trở lại
Nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào các dân tộc
Dự báo thời tiết
Thành phố:

31oC

Độ ẩm: 71%

Tốc độ gió: 9 km/hkm/h

Cập nhật lúc 15:30:00
ngày 2022-08-13