Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử Ban Dân Tộc thành phố Hà Nội có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Ban không?Mã xác nhận

FE_View_Detail

Trưởng Ban Dân tộc Thành phố ký, ban hành Kết luận thanh tra thực hiện chính sách phát triển thương mại (giai đoạn 2013-2018) tại huyện Ba Vì
 
  •             Ngày 09/10/2019, Trưởng ban Dân tộc thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 117/QĐ-BDT về việc thanh tra việc thực hiện chính sách phát triển thương mại đối với đồng bào vùng dân tộc thiểu số huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội; thực hiện Quyết định thanh tra của Trưởng ban dân tộc Thành phố, Đoàn thanh tra Ban Dân tộc Thành phố đã tổ chức thanh tra trực tiếp tại UBND huyện Ba Vì, quá trình thanh tra đoàn đã làm việc với những đơn vị, cá nhân có liên quan, thu thập các chứng cứ, tài liệu. Trên cơ sở tài liệu thu thập và căn cứ vào các văn bản quy phạm pháp luật, Đoàn thanh tra đã xây dựng Báo cáo kết quả thanh tra, trình Trưởng ban Dân tộc Thành phố; ngày 03/02/2020, Trưởng ban Dân tộc Thành phố đã ban hành Kết luận về việc thanh tra thực hiện chính sách phát triển thương mại đối với đồng bào vùng dân tộc thiểu số huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội giai đoạn 2013-2018.     

  •   Tại Kết luận thanh tra, Trưởng ban Dân tộc Thành phố đã kiến nghị  UBND huyện Ba Vì nghiêm túc kiểm điểm về những hạn chế, thiếu sót trong chỉ đạo, thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn vùng dân tộc, miền núi của huyện trong thời gian qua, đồng thời xử lý theo đúng quy định về quản lý tài chính đã được nêu trong Kết luận thanh tra./.

Tin bài: Nguyễn Đình Thặng

in Quay trở lại
thông báo
Nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào các dân tộc
Dự báo thời tiết
Thành phố: